Privacy Statement

 1. Inleiding

Hoek Recruitment hecht grote waarde aan een zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Hoek Recruitment heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Hoek Recruitment behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Hoek Recruitment u inzicht in hoe Hoek Recruitment in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

 1. Wie zijn wij

Hoek Recruitment, gevestigd te Castricum is gespecialiseerd in het werven en selecteren van technisch personeel, hoofdzakelijk binnen de machinebouw.

Hoek Recruitment is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

Hoek Recruitment schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Hoek Recruitment blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Hoek Recruitment contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

 1. Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geografische locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

 1. Cookies

Hoek Recruitment maakt gebruik van cookies en web-statistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aan te passen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt.

 1. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

 • Als u Hoek Recruitment toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Hoek Recruitment rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Hoek Recruitment is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Hoek Recruitment of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

 

 1. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden HR-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie. Hoek Recruitment gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen;
 • U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Hoek Recruitment en van derden;
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht;
 • U te benaderen voor werk gerelateerde aanbiedingen;
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, abeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

 

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Hoek Recruitment kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Hoek Recruitment, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

Werkzoekende of kandidaat

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Gedetacheerde en (tijdelijke) werknemer

Indien u voor Hoek Recruitment of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Hoek Recruitment onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning;
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening;
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.
   
 1. Derden

Hoek Recruitment kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Hoek Recruitment diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Hoek Recruitment heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 1. Uw rechten

Wij honoreren alle rechten die betrokkenen op basis van de privacywetgeving toekomen. Dit zijn de zogenaamde rechten van betrokkenen, die onderstaand zijn toegelicht. Wij hebben hiervoor interne procedures ontwikkeld en binnen de organisatie uitgezet. Hierdoor zal er binnen de organisatie uniform met verzoeken van betrokkenen worden omgegaan die betrekking hebben op de hen toekomende rechten.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Ook heeft u recht op vergetelheid en dataportabiliteit, voor zover zij niet in strijd is met wettelijke verplichtingen en de wettelijke bewaartermijn. Daarnaast heeft u in beperkte gevallen het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te laten beperken en u heeft het recht op een menselijke blik bij de door ons genomen besluiten.

Wij zijn verplicht iemand te identificeren die zich op bovenstaande rechten beroept. Voor meer informatie hierover verwijzen we u graag door naar onze procedure.

Voor meer informatie over uw rechten verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage in of correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar avg@hoekrecruitment.nl

 1. Beveiliging

Hoek Recruitment doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Hoek Recruitment met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 1. Bewaartermijn

Hoek Recruitment bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

 1. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Hoek Recruitment, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen.

 1. Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden bij Hoek Recruitment.

 1. Wijzigingen

Hoek Recruitment behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Hoek Recruitment en een betrokkene. Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 16 maart 2020.

 1. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.