Algemene Voorwaarden

  Artikel 1 Werkingssfeer

  De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes,

  opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van HOEK recruitment.

  Artikel 2 Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich door tussenkomst van HOEK recruitment voorziet van een (project) medewerker of die zich bedient van de (werving en selectie)

  dienstverlening van HOEK recruitment of die zich door tussenkomst van HOEK recruitment voorziet van een (doorleen)(project) medewerker of die door tussenkomst van HOEK recruitment projecten of diensten laat verrichten door een freelancer.

  1. Werving en Selectie: het behulpzaam zijn van werkgevers bij het zoeken naar kandidaten, waarbij tot totstandkoming van een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante rechtstreekse arbeidsverhouding tussen de werkgever en de kandidaat wordt beoogd.
  2. Zoekopdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en HOEK recruitment op grond waarvan HOEK recruitment werving en selectie activiteiten verricht ten behoeve van de betreffende

  opdrachtgever.

  1. Opdrachtbevestiging (doorleen of detacheren): bevestiging van de overeenkomst tussen HOEK

  Recruitment en opdrachtgever op grond waarvan een enkele (project of doorleen) medewerker door

  HOEK recruitment aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, om onder diens toezicht en

  leiding arbeid te verrichten.

  1. Opdrachtbevestiging (freelancer): bevestiging van de overeenkomst tussen HOEK recruitment, opdrachtgever en freelancer op grond waarvan een freelancer door de bemiddeling van HOEK

  Recruitment een opdracht of diensten gaat verrichten bij een opdrachtgever van HOEK recruitment.

  1. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door HOEK recruitment voorgesteld wordt aan een opdrachtgever van HOEK recruitment.
  2. (Project) medewerker: iedere natuurlijke persoon, die uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met of door tussenkomst van HOEK recruitment, door HOEK recruitment ter beschikking wordt gesteld aan een opdrachtgever van HOEK recruitment.
  3. Doorleen (project) medewerker: iedere natuurlijk persoon die door de bemiddeling van HOEK

  recruitment werkzaamheden gaat verrichten bij een opdrachtgever van HOEK recruitment, maar in loondienst blijft bij zijn huidige werkgever, waar deze (project) medewerker tijdelijk boventallig is. De

  doorleen (project) medewerker is en blijft in dienst bij de uitlenende relatie en wordt via HOEK

  recruitment bemiddeld voor de duur van een project of vooraf vastgestelde periode bij een opdrachtgever.

  1. Freelancer: de zelfstandige die door tussenkomst van HOEK recruitment bij een opdrachtgever van HOEK recruitment een opdracht vervult of een prestatie levert. Een freelancer werkt zelfstandig en leent zich uit tegen een vooraf bepaald tarief.
  2. Dienstverlening: onder de dienstverlening van HOEK recruitment worden alle diensten verstaan die door HOEK recruitment worden verleend, onder andere (maar niet uitsluitend) bestaande uit: werving en selectie, detachering, doorlenen, payroll, outplacement, consultancy en bemiddeling van freelancers

  Artikel 3 Vrijblijvende offertes

  Alle offertes van HOEK recruitment zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

  Artikel 4 Bevestiging

  1. HOEK recruitment zal iedere opdracht bevestigen met vermelding van de aard van de

  dienstverlening. Bij gebreke van een dergelijke bevestiging wordt het bestaan van de overeenkomst en de aard van de dienstverlening afgeleid uit de correspondentie tussen de partijen.

  1. Indien door tussenkomst van HOEK recruitment één of meerdere gesprekken tussen een

  voorgestelde kandidaat en/of (project) medewerker en/of freelancer en de opdrachtgever plaatsvindt, erkent de opdrachtgever een (zoek)opdracht aan HOEK recruitment gegeven te hebben en aanvaardt de opdrachtgever de door HOEK recruitment gehanteerde tarieven en betalingstermijnen.

  Hoofdstuk 1 Detachering

  Artikel 5 Arbeidsomstandigheden

  1. De opdrachtgever is aangemerkt als werkgever van de (project) medewerkers in de zin van de

  Arbeidsomstandighedenwet en als zodanig gehouden de werkzaamheden van de (project) medewerkers te doen plaatsvinden met inachtneming van de bij of krachtens die wet gestelde eisen.

  1. Daarnaast is de opdrachtgever jegens HOEK recruitment verplicht zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te geven dat die (project) medewerker tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
  2. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de eerste twee leden van dit artikel niet of onvoldoende is nagekomen en de betreffende (project) medewerker, HOEK recruitment of nabestaanden van de (project) medewerker dientengevolge schade lijden in de zin van artikel 7:658 BW of anderszins, is de opdrachtgever jegens HOEK recruitment gehouden tot vergoeding van de schade aan de (project) medewerker of diens nabestaanden, tenzij door de opdrachtgever bewijs wordt geleverd dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van die (project) medewerker.
  3. De opdrachtgever zal HOEK recruitment te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van (project)medewerkers uit hoofde van artikel 7:658 BW of anderszins en hij verleent HOEK recruitment de bevoegdheid haar aanspraken ter zake jegens de opdrachtgever te cederen aan de direct

  belanghebbende(n).

  Toelichting op artikel 5

  De opdrachtgever kan rechtens worden aangesproken voor schade van een (project) medewerker tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever aan ‘lijf, eerbaarheid en goed’, opgelopen. Aangezien de opdrachtgever als enige invloed heeft op deze arbeidsomstandigheden, behoudt HOEK recruitment zich het recht voor om eventuele aanspraken terzake aan het adres van HOEK recruitment te verhalen op de opdrachtgever en de opdrachtgever daartoe zo nodig in vrijwaring op te roepen.

   

  Artikel 6 Voortgangsrapportages

  1. De facturen van HOEK recruitment worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende voortgangsrapportages, ook wel genoemd werkbriefjes, welke de opdrachtgever binden. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de voortgangsrapportages het juiste aantal gewerkte (over)uren vermelden en dat de werkbriefjes door de daartoe bevoegde persoon worden geaccordeerd.
  2. Eventuele gevolgen van foutief ingevulde werkbriefjes en/of gevolgen van door een niet bevoegde persoon geaccordeerde werkbriefjes komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden om schade ten gevolge van foutief ingevulde werkbriefjes en/of ten gevolge van door een niet bevoegd persoon geaccordeerde werkbriefjes aan HOEK recruitment en/of derden te vergoeden.
  3. Bij verschil tussen de door de (project) medewerker bij HOEK recruitment ingeleverde

  voortgangsrapportage en het door opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij HOEK recruitment

  ingeleverde voortgangsrapportage voor de afrekening, welke in de factuur zal worden opgenomen, als

  volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever dat het door hem behouden afschrift juist is.

  1. Indien de opdrachtgever weigert de voortgangsrapportage van de (project) medewerker voor akkoord te tekenen en/of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een – naar zijn mening correct ingevulde – voortgangsrapportage aan HOEK recruitment verstrekt, heeft HOEK recruitment het recht het aantal door de (project) medewerker gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de opgave van de (project) medewerker dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsduur van de (project) medewerker.
  2. Facturen worden mede of tevens uitgeschreven met betrekking tot betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, die voortvloeien uit het bij de opdracht bepaalde, maar niet gerelateerd zijn aan een

  voortgangsrapportage.

  Artikel 7 Betaling en gevolgen wanbetaling

  1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door HOEK recruitment ingediende factuur voor (project) medewerkers te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
  2. Uitsluitend betalingen aan HOEK recruitment werken bevrijdend. Betalingen aan (project)

  medewerkers of het verstrekken van voorschotten aan (project) medewerkers zijn verboden en

  onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.

  1. Indien een factuur van HOEK recruitment niet binnen de geldende betalingstermijn is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling in verzuim en een rente verschuldigd over het

  openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.

  1. De kopiefactuur van de door HOEK recruitment verzonden factuur geldt als volledig bewijs van

  verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint.

  1. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de

  betaling betrekking heeft op een latere factuur.

  1. Datum van betaling is de datum waarop de bank het tegoed crediteert of het verschuldigde bedrag contant door HOEK recruitment is ontvangen.
  2. Reclames omtrent enige factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij HOEK

  Recruitment zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de

  opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de

  opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.

  1. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie dan ook verleend – komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door HOEK recruitment is ingeroepen respectievelijk de vordering door HOEK recruitment ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
  2. Bij nalatigheid in betaling door opdrachtgever behoudt HOEK recruitment zich het recht voor de

  (project) medewerker terug te trekken zonder inachtneming van een opzegtermijn. HOEK recruitment sluit aansprakelijkheid voor de gevolgen van het terug trekken van de kandidaat nadrukkelijk uit.

  Artikel 8 Tewerkstelling in het buitenland

  Het is de opdrachtgever verboden een aan hem ter beschikking gestelde (project) medewerker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HOEK recruitment buiten Nederland te werk te stellen of

  anderszins te verplichten of te verzoeken in verband met de werkzaamheden naar een plaats buiten

  Nederland te gaan. De opdrachtgever dient de (project) medewerker onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra HOEK recruitment haar toestemming aan de opdrachtgever intrekt.

  Artikel 9 Geheimhouding en afspraken met (project) medewerker

  1. Indien een opdrachtgever een geheimhoudingsovereenkomst met de (project) medewerker wenst, dan dient de opdrachtgever zelf schriftelijke overeenstemming hierover te bereiken met de (project) medewerker. HOEK recruitment is hiervoor op generlei wijze aansprakelijkheid en aansprakelijkheid wordt middels deze bepaling dan ook nadrukkelijk uitgesloten.
  2. Voor alle zaken die de opdrachtgever aan de (project) medewerker (laptop, telefoon, etc.) ter beschikking stelt, is HOEK recruitment op generlei wijze aansprakelijk. Aansprakelijkheid wordt middels deze bepaling dan ook nadrukkelijk uitgesloten.
  3. Voor alle afspraken die de opdrachtgever rechtstreeks, zonder tussenkomst van HOEK recruitment, met de (project) medewerker maakt, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk en dient de opdrachtgever zelf voor schriftelijke vastlegging zorg te dragen. HOEK recruitment is hiervoor op generlei wijze aansprakelijk. Aansprakelijkheid wordt middels deze bepaling dan ook nadrukkelijk uitgesloten.

  Artikel 10 Industriële en intellectuele eigendom

  Het staat de opdrachtgever vrij om een aparte regeling te treffen met de (project) medewerker aangaande rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van werkzaamheden van de (project) medewerker in het kader van de opdracht.

  Artikel 11 Tariefwijziging

  1. Het staat HOEK recruitment vrij iedere CAO-verhoging van de branche waarin de (project)

  medewerker werkzaam is, door te voeren in de met de opdrachtgever afgesproken tarieven. HOEK

  Recruitment heeft het recht om met ingang van het tijdstip van die verhoging het door de opdrachtgever verschuldigde tarief dienovereenkomstig te verhogen.

  1. Iedere verhoging van de loonkosten van een ter beschikking gestelde (project) medewerker als gevolg van gewijzigde wetgeving en/of wijzigingen van sociale lasten geeft HOEK recruitment het recht om met ingang van het tijdstip van die verhoging het door de opdrachtgever verschuldigde tarief dienovereenkomstig te verhogen.

   

  Artikel 12 Duur en beëindiging van de opdracht

  1. Voor het bepalen van de opzegtermijn bij beëindiging van een opdracht geldt de datum van het

  poststempel van de schriftelijke opzegging aan HOEK recruitment als de dag van de opzegging door de opdrachtgever jegens HOEK recruitment.

  1. In alle gevallen van beëindiging van een opdracht jegens HOEK recruitment moet de opdrachtgever tevens gelijktijdige aankondiging doen van het einde van de opdracht aan de (project) medewerker.
  2. Overeenkomsten voor bepaalde tijd zullen zonder nadere aankondiging van rechtswege ten einde komen.
  3. Ongeacht het bepaalde in de vorige leden zal HOEK recruitment nimmer aansprakelijkheid dragen voor een beëindiging, noodzakelijk geworden door of op grond van een overheidsvoorschrift, ook indien dit alleen voor HOEK recruitment geldt, of voor een beëindiging door de (project) medewerker van de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, ook indien dit geschiedt zonder inachtneming van enige termijn, hoe kort ook.

  Aansprakelijkheid wordt middels deze bepaling dan ook nadrukkelijk uitgesloten. HOEK recruitment zal wel een redelijke zorg aanwenden dat zo mogelijk ook met inachtneming van het vorenstaande de

  opdrachtgever hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte wordt gesteld en dat desgewenst aan de

  opdrachtgever een andere (project) medewerker zal worden bezorgd. Ten aanzien van deze andere (project) medewerker ontstaat dan een nieuwe opdracht, waarop afzonderlijk dit artikel van toepassing is.

  1. Indien de duur van de opdracht afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis of van het eindigen van een bepaald project of indien de opdrachtgever de overeenkomst binnen de overeengekomen proeftijd wenst te beëindigen, is de opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, HOEK recruitment hiervan onmiddellijk doch uiterlijk vijf werkdagen tevoren schriftelijke aanzegging te doen. Bij gebreke van een dergelijke tijdige aanzegging is de opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele schade van HOEK recruitment die daarvan het directe of indirecte gevolg is.

  Artikel 13 Aansprakelijkheid

  1. De werkzaamheden van de (project) medewerker vinden plaats onder leiding en toezicht van de

  opdrachtgever.

  1. HOEK recruitment draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en verliezen die door HOEK recruitment ter beschikking gestelde (project) medewerkers mochten veroorzaken aan derden of aan de opdrachtgever zelf.
  2. Evenmin is HOEK recruitment aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door HOEK

  Recruitment ter beschikking gestelde (project) medewerkers hebben aangegaan en die de opdrachtgever binden of die op andere wijze voor deze (project) medewerkers zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever en die de opdrachtgever of zijn personeel of andere derden binden.

  1. De opdrachtgever is uitsluitend hiervoor aansprakelijk en vrijwaart HOEK recruitment ter zake van eventuele vorderingen van (project) medewerkers tot vergoeding van geleden schade.

  Toelichting op artikel 13

  De opdrachtgever is rechtens aansprakelijk voor allen die hij onder zijn leiding en toezicht, in zijn opdracht werkzaamheden laat verrichten.

  Artikel 13 a Keuze (project) medewerker

  1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van de (project) medewerker. HOEK recruitment draagt potentiële kandidaten aan en bemiddelt tussen de (project) medewerker en de opdrachtgever. De uiteindelijke keuze voor een (project) medewerker wordt gedaan door de opdrachtgever. Voor deze keuze is de opdrachtgever uitsluitend zelf verantwoordelijk. HOEK recruitment accepteert, indien achteraf blijkt dat er een verkeerde keuze is gemaakt, geen aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid wordt middels deze bepaling dan ook nadrukkelijk uitgesloten.

  Artikel 14 Verbod tot indienstneming van kandidaten

  1. Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen, gedurende twaalf maanden na schriftelijke aanbieding van, dan wel na afloop van de poging tot bemiddeling, van kandidaat/kandidaten en/of (project) medewerker(s), niet toegestaan met deze kandidaat/kandidaten en/of (project) medewerker(s) van HOEK recruitment rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, ongeacht de aard en/of inhoud en/of naam van de functie en/of vacature, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van HOEK recruitment.
  2. In geval van overtreding van lid 1 van dit artikel is de (potentiële) opdrachtgever aan HOEK

  Recruitment een boete verschuldigd ter grootte van zes bruto maandsalarissen van de betreffende

  kandidaat/(project) medewerker. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de

  overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt om schadevergoeding te vorderen

  onverlet.

  Toelichting op artikel 14

  Artikel 14 ziet op de situatie dat door tussenkomst van HOEK recruitment een bemiddelingspoging heeft plaatsgehad met een door HOEK recruitment geworven en/of geselecteerde en/of aangeboden

  kandidaat, maar de betreffende kandidaten en/of (project) medewerker(s), niet daadwerkelijk bij de

  opdrachtgever worden gedetacheerd, om welke reden dan ook. Dit artikel ziet dan ook nadrukkelijk niet op de situatie situatie dat er arbeidskrachten ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever en houdt dientengevolge geen belemmeringsverbod in, in de zin van de Europese Uitzendrichtlijn (Richtlijn 2008/104/EG, PbEU L327/9).

  Artikel 15 Overname (project) medewerker

  Indien de opdrachtgever of een aan de opdrachtgever gelieerde vennootschappen na afloop van de opdracht, rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook wenst aan te gaan met (project) medewerkers van HOEK recruitment, ongeacht de aard en/of inhoud en/of naam van de functie, is de opdrachtgever of de aan de opdrachtgever gelieerde vennootschap, hiervoor een vergoeding verschuldigd aan HOEK recruitment. Deze vergoeding is afhankelijk van de duur van de opdracht en de gewerkte uren door de (project)medewerker en wordt in een afzonderlijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en HOEK recruitment vastgelegd.

  Hoofdstuk 2 Werving en Selectie

  Artikel 16 Uitvoering van een zoekopdracht

  1. Door de aanvaarding van een zoekopdracht tot werving en selectie neemt HOEK recruitment

  een inspanningsverplichting op zich. Een voordracht van een kandidaat komt tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap.

  1. Indien er door tussenkomst van HOEK recruitment één of meerdere gesprekken tussen een

  voorgestelde kandidaat en de opdrachtgever plaatsvindt, erkent de opdrachtgever een zoekopdracht aan HOEK recruitment gegeven te hebben en aanvaardt de opdrachtgever de door HOEK recruitment gehanteerde tarieven en betalingstermijnen.

  1. Inlichtingen die door de opdrachtgever zelf aan HOEK recruitment zijn verstrekt, zullen als juist worden aanvaard.
  2. Referenties worden uitsluitend ingewonnen met toestemming van de kandidaat.
  3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat.
  4. HOEK recruitment is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten door HOEK recruitment in strijd met het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Eventuele aansprakelijkheid van HOEK recruitment in dat geval is beperkt tot directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de betreffende zoekopdracht aan de opdrachtgever in rekening gebrachte en/of te brengen vergoeding.

   

  Artikel 17 Duur van een zoekopdracht

  Een zoekopdracht eindigt door het slagen daarvan, bestaande in de acceptatie door de opdrachtgever van de voorgedragen kandidaat of door het verstrijken van de eventueel overeengekomen maximale duur van de zoekopdracht. Partijen kunnen deze duur in onderling overleg verlengen.

  Artikel 18 Betaling en gevolgen wanbetaling

  1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door HOEK recruitment ingediende factuur voor werving en selectie te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
  2. Uitsluitend betalingen aan HOEK recruitment werken bevrijdend.
  3. Indien een factuur van HOEK recruitment niet binnen 14 dagen na factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling in verzuim en een rente verschuldigd over het

  openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.

  1. De kopiefactuur van de door HOEK recruitment verzonden factuur geldt als volledig bewijs van

  verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint.

  1. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
  2. Datum van betaling is de datum waarop de bank het tegoed crediteert of het verschuldigde bedrag contant door HOEK recruitment is ontvangen.
  3. Reclames omtrent enige factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij HOEK

  Recruitment zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de

  opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de

  opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.

  1. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie dan ook verleend – komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door HOEK recruitment is ingeroepen respectievelijk de vordering door HOEK recruitment ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden

  gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

  Artikel 19 Aansprakelijkheid

  HOEK recruitment draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en verliezen ten gevolge van

  handelen of nalaten van kandidaten met wie de opdrachtgever (mede) als gevolg van de werving en

  selectie door HOEK recruitment een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante overeenkomst heeft gesloten.

  Artikel 20 Verbod tot indienstneming van personeel

  1. De opdrachtgever zal de op de offerte aangegeven vergoeding aan HOEK recruitment verschuldigd zijn zodra hij voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook, ongeacht de aard en/of inhoud en/of naam van de functie/vacature, aangaat met een door HOEK recruitment geworven en/of geselecteerde en/of aangeboden kandidaat. Voorgaande is ook van kracht bij tewerkstelling op freelance basis.
  2. Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen, gedurende twaalf maanden na schriftelijke aanbieding, dan wel na afloop van de poging tot bemiddeling van kandidaat, niet toegestaan met een kandidaat van HOEK recruitment rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, ongeacht de aard en/of inhoud en/of naam van de functie/vacature, behoudens vooraf schriftelijke toestemming van HOEK recruitment.
  3. Ingeval van overtreding van lid 1 en/of lid 2 van dit artikel is de (potentiële) opdrachtgever aan HOEK recruitment een boete verschuldigd ter grootte van zes bruto maandsalarissen van de betreffende

  kandidaat. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat

  daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt om schadevergoeding te vorderen onverlet.

  1. In geval de opdrachtgever in een bouwcombinatie is betrokken, blijft de oorspronkelijk opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk jegens HOEK recruitment bij overtreding van onderhavig artikel.

  Hoofdstuk 3 Freelancers

  Artikel 21 Toepassing bepalingen

  De bepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk 1 ten aanzien van de detachering zijn van overeenkomstige toepassing op de overeenkomsten die HOEK recruitment met betrekking tot freelancers aangaat met dien verstande dat het woord “(project) medewerker” dient te worden vervangen door het woord

  “freelancer”, tenzij in het hiernavolgende een afwijkende regeling is opgenomen.

  Artikel 22 Aansprakelijkheid

  HOEK recruitment draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en/of verliezen aan derden, de opdrachtgever of de freelancer, ten gevolge van handelen of nalaten van de freelancer en/of opdrachtgever en/of derden. De freelancer is uitsluitend zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor een goede uitvoering van zijn werkzaamheden. Zowel de freelancer als de opdrachtgever zullen HOEK recruitment vrijwaren ter zake van eventuele vorderingen tot vergoeding van geleden schade.

  Artikel 23 Verbod tot indienstneming / inlening van freelancers

  1. Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen, gedurende twaalfmaanden na schriftelijke aanbieding van kandidaten en/of freelancer, niet toegestaan met deze kandidaten en/of

  freelancer van HOEK recruitment rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een

  arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van HOEK recruitment.

  1. Ingeval van overtreding van lid 1 van dit artikel is de (potentiële) opdrachtgever aan HOEK recruitment een boete verschuldigd ter grootte van € 25.000,-. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt om schadevergoeding te

  vorderen onverlet.

  1. In geval de opdrachtgever in een bouwcombinatie is betrokken, blijft de oorspronkelijk opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk jegens HOEK recruitment bij overtreding van onderhavig artikel.

  Hoofdstuk 4 Doorleners

   

  Artikel 24 Toepassing bepalingen

  De bepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk 1 ten aanzien van de detachering zijn van

  overeenkomstige toepassing op de overeenkomsten die HOEK recruitment met betrekking tot doorleen (project) medewerkers aangaat met dien verstande dat het woord “(project) medewerker” dient te worden vervangen door het woord “doorleen (project) medewerker”.

  Hoofdstuk 5 Algemene bepalingen

  Artikel 25 Geschillenregeling, rechtskeuze en forumkeuze

  1. Op alle overeenkomsten die HOEK recruitment sluit, zijn de algemene voorwaarden van HOEK recruitment van toepassing.
  2. Algemene voorwaarden die contractspartijen van HOEK recruitment hanteren, worden op voorhand nadrukkelijk van de hand gewezen. HOEK recruitment aanvaardt geen toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, dan haar eigen algemene voorwaarden.
  3. Op alle overeenkomsten die HOEK recruitment sluit, en waarop derhalve de algemene voorwaarden van HOEK recruitment (volledig) op van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
  4. Eventuele geschillen waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Alkmaar. De gedaagde partij wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de plaats van HOEK recruitment te Castricum.
  5. Eventuele gehele of gedeeltelijke vernietiging van onderhavige algemene voorwaarden, laten de

  rechts- en forumkeuze zoals opgenomen in de leden 3 en 4 van dit artikel, onverlet.